c++ #1

Dzisiaj zajmiemy się typami zmiennych oraz funkcjami no to do dzieła !

bool 1 false lub true / 0 lub 1
char 1 od -128 do 127
unsigned char 1 od 0 do 255
wchar_t 2 od 0 do 65’535
short 2 od -32’768 do 32’767
unsigned short 2 od 0 do 65’535
int 4 od -2’147’483’648 do 2’147’483’647
unsigned int 4 od 0 do 4’294’967’295
long 4 od -2’147’483’648 do 2’147’483’647
unsigned long 4 od 0 do 4’294’967’295
long long 8 od -9’223’372’036’854’775’808 do 9’223’372’036’854’775’807
unsigned long long 8 od 0 do 18’446’744’073’709’551’615
float 4 3.4E +/- 38 (7 cyfr)
double 8 1.7E +/- 308 (15 cyfr)
long double 8 1.7E +/- 308 (15 cyfr)

Są to podstawowe typy zmiennych i np. typu char używamy do zapisu pojedynczych liter, liczb , typu int są to liczby całkowite czyli 1 2 itd .

float jest typem liczby zmienno przecinkowej  (takie dziwne cudo, używane jak chcesz mieć dużo liczb po przecinku i nie zależy ci na mega dokładnych obliczeniach matematycznych  )

typ double to typ który podaję ci liczbę z dwoma liczbami po przecinku

Do tych typów danych można stosować przedrostki jak short, long np. short int który zmniejsza ci rozpiętość wartości typu int do -32’768 do 32’767 natomiast przedrostek unsigned powoduję że do dyspozycji mamy tylko wartości dodatnie.

Ktoś może się spytać ale po co te wszystkie przedrostki są potrzebne :

One są po to by można było pisać program tak by zajmował on jak najmniej miejsca w pamięci bo każda deklaracja zmiennej zabiera nam bajty

A teraz jak wywołać i wpisać coś do zmiennej

Deklaracja np.

double kot;//deklaracja zmiennej typu double o nazwie kot
int liczba=1; //deklaracja zmiennej typu int o nazwie liczba i wartości 1;
short int woda;//deklaracja zmiennej typu short int o nazwie woda
woda=10;//przypisanie do zmiennej woda liczby 10
char imie='A'; //typ zmiennej char zapis w apostrofach , typ jednego znaku 
string imie="Adam"; //typ string czyli łańcuch znaków posiadający możliwość zapisu więcej niż jednego znaku zapis w cudzysłowach

Ważna deklaracja/przypisywanie wartości musi kończyć się średnikiem  o takie coś -> ;

Teraz zajmiemy się jak wpisać z klawiatury jakąś wartość /słowo i wyświetlić ją na ekranie

Do wpisywania danej jako ciąg liter użyjemy bibliotekę string  która dodaję nam zmienną która przechowuje nam ciąg znaków (char to typ pojedynczego znaku)

#include <iostream> //dołączenie biblioteki strumieni wejść 
#include <string>  //dołączenie biblioteki łańcuchów znaków
using namespace std;

void main(void)
{//początek funkcji głównej main która niec nie dostaje ani nic nie zwraca 
 double waga_dokladna;//deklaracja zmiennej typu double 
 string imie;//deklaracja zmiennej typu string 
 int waga; //deklaracja zmiennej typu int 

 cout << "Podaj imie:"; //wypisanie na ekran Podaj imie:
 cin >> imie; //wczytanie z klawiatury danych do zmiennej imie 
 cout << "Podaj wage KG:";//wyświetlenie Podaj wage KG:
 cin >> waga;//wczytanie z klawiatury danych do zmiennej waga
 cout << "Podaj wagę kg+deg:";
 cin >> waga_dokladna;

 cout << imie << "warzysz:" << waga << endl; /*wypisanie na ekran zawartości zmiennej imie , 
dopisanie Warzysz i następnie wyświetlenie wartości zmiennej waga i przejście do następnej linii*/

 cout << "Dokladna waga" << waga_dokladna << endl; /*wypisanie słów Dokładna waga, wyświetlenie wartości pod zmienną 
waga_dokladna i przejście do nowej linii*/

 system("pause"); //zatrzymanie programu do momentu wciśnięcia klawisza 

}//koniec funkcji

I tak oto napisaliśmy pierwszy program którym nie jest HALLO ŚWIECIE 😉

Prezentuję się on następując

Podaj imie: Adam
Podaj wage KG:70
Podaj wagŕ kg+deg:70.89995544
Adamwarzysz:70
Dokladna waga70.9
Press any key to continue . . .

 

PS. komentarze w projekcie w c++ to
// jest to komentarz obejmujący linijkę po podwójnym backslashu
/*….Pomiędzy tymi znakami jest komentarz w taki sposób komentarz może mieć więcej linijek */

FacebookTwitterGoogle+Udostępnij